കബ്സ  സിനിമയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 29ന് ബാംഗ്ലൂർ ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്. എം ടി ബി നാഗരാജ്(MLC...