‘ഐ ലവ് യു’ ൻറെ വമ്പൻ വിജയത്തിനുശേഷം ഉപേന്ദ്ര യും ആർ ചന്ദ്രു വും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ് കബ്സ. കന്നട സിനിമാ...